โรงกลึงศรีราชา ภูศรี พรีซีชั่น ชลบุรี

โรงกลึงศรีราชา: ภูศรีพรีซิชั่น